1. Wydawcą kart podarunkowych jest firma firma Hagari Wydawnictwo i Sklep wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań, NIP: 9721218047, REGON: 366350601, adres e-mail: kontakt@yumegari.pl.

2. Kartę podarunkową można zrealizować w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://harro.pl w ciągu jednego roku (365 dni) od daty jej wystawienia. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą podarunkową za zakupy ani ponownie jej aktywować.

3. Karta podarunkowa zostanie wysłana na adres e-mail odbiorcy w ciągu 24 godzin od sfinalizowania zakupu. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail odbiorcy. Jeśli adres e-mail będzie błędny, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki karty podarunkowej.

4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

5. Kartą podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli saldo karty podarunkowej jest mniejsze niż wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Kartę można wykorzystać tylko raz. Po zrealizowaniu karty podarunkowej, traci ona swoją ważność, a niewykorzystana kwota przepada.

6. Klient może opłacić kartą podarunkową jedynie wartość towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki towaru Klient pokrywa ze środków własnych.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią kartą podarunkową, jak również za utratę karty podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy.

8. Wystawienie karty podarunkowej nie jest świadczeniem usługi ani sprzedażą towaru. Tym samym od czynności tej Klientowi nie przysługuje prawo rozwiązania umowy zawieranej na odległość, zdefiniowane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

9. Jeśli Klient zdecyduje się zwrócić produkty kupione za pomocą karty podarunkowej, korzystając z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy), pieniądze zostaną mu zwrócone na kartę podarunkową.

10. Każda osoba korzystająca z karty podarunkowej oświadcza, że zapoznała się z powyższym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.