Sklep internetowy https://harro.pl należy do firmy:

Harro.pl
os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań
NIP: 9721301423, REGON: 383573532
e-mail: kontakt@harro.pl

1. Definicje

1.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
1.4. Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.
1.5. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://harro.pl na platformie sklepowej PrestaShop.
1.6. Usługodawca – firma Harro.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań, NIP: 9721301423, REGON: 383573532, adres e-mail: kontakt@harro.pl, tel. 730-249-198.
1.7. Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.
1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i ilość Towaru, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.
1.10. Przedsprzedaż (Pre-order) – pod tym pojęciem należy rozumieć prezentowanie przez Sklep Internetowy treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Klienta i odnoszące się do Towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane lub Sklep Internetowy oczekuje na ich dostawę.
1.11. Ustawa o prawach konsumenta (Ustawa) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827 z późn. zm.

2. Warunki ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://harro.pl.
2.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.3. Sklep Internetowy udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2.4. Klienci przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
2.5. Za opłacone zamówienie Sklep Internetowy wystawia rachunek lub, na życzenie Klienta, fakturę bez VAT.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9. Wszystkie nazwy towarów oferowanych przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
3.2. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celach związanych z realizacją Zamówienia. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów promocji i reklamy działalności Sklepu Internetowego.
3.3 Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

4. Składanie zamówień

4.1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
4.3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia (zatwierdzenie opcji „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Usługodawcy w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.4. Po przesłaniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
4.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.6. Jeżeli Towar jest niedostępny (np. wyczerpany nakład) Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od Umowy, a jeżeli Klient zapłacił za towar, Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w formie bonu rabatowego na kolejne zakupy. Decyzję o tym, w jakiej formie zostanie dokonany zwrot należności podejmuje Sklep Internetowy.
4.7. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, Sklep Internetowy może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego Towaru w późniejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Brak zgody Klienta daje Sklepowi Internetowemu prawo do odstąpienia od Umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy w terminie 14 dni roboczych. Zwrot należności zostanie dokonany na konto bankowe Klienta lub w formie bonu rabatowego na kolejne zakupy przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta. Decyzję o tym, w jakiej formie zostanie dokonany zwrot należności podejmuje Sklep Internetowy.

5. Cena towaru i formy płatności

5.1. Cena podana przy nazwie Towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
5.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5.3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Klienta.
5.4. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar:
a) przelewem bądź przekazem na numer konta bankowego: 69 1090 1737 0000 0001 4273 5246
b) za pośrednictwem systemu Przelewy24 działającego na zlecenie Usługodawcy (operatorem e-przelewów i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)
5.5. Klient ma na opłacenie zamówienia 7 dni od daty jego złożenia w przypadku przelewu/przekazu bankowego oraz 3 dni od daty jego złożenia w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.
5.6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. Realizacja zamówień

6.1. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
6.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w Zamówieniu Towaru.
6.3. Zmian w Zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania Zamówienia. Aby dokonać zmian w zamówieniu Klient musi skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres e-mail: kontakt@harro.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy Zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na rachunku.
6.4. Zamówienie może zostać anulowane, jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@harro.pl. Jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub w formie bonu rabatowego na kolejne zakupy przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta. Decyzję o tym, w jakiej formie zostanie dokonany zwrot należności podejmuje Sklep Internetowy.
6.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
6.6. Sklep Internetowy wystawia za zakupiony Towar elektroniczny rachunek, który można pobrać na stronie zamówienia. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu odbiorcy.

7. Dostawa

7.1. Sklep Internetowy realizuje wysyłki wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.2. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do Zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.
7.3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
7.4. O nie otrzymaniu przesyłki należy poinformować Sklep Internetowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty opłacenia Zamówienia, w przeciwnym wypadku zgłoszenie to nie zostanie rozpatrzone. W przypadku Zamówień pre-orderowych 60 dni liczone jest od daty oficjalnej premiery.
7.5. Darmową wysyłką objęte są tylko i wyłącznie oznaczone Towary w Sklepie Internetowym. Równoczesny zakup innych Towarów nie objętych darmową wysyłką należy traktować jako oddzielny zakup, gdyż nie oznacza to darmowej wysyłki całego Zamówienia.
7.6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru bez podania przyczyny. Zwrot Towaru jest możliwy, gdy zakupiony Towar nie został w żaden sposób zniszczony i nie zostało usunięte oryginalne opakowanie Towaru. Uprawnienie powyższe przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
8.2. Odstępując od Umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu. Formularz odstąpienia od umowy. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.
8.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.
8.4. Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep Internetowy), na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki.
8.6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów „na zamówienie”, czyli o właściwościach określonych przez Klienta.

9. Reklamacje

9.1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności Towaru z Umową (posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
9.2. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań wraz z dopiskiem „Reklamacja”.
9.3. Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy.
9.4. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy nie przysługują Klientowi, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.5. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazane przez Klienta konto bankowe.
9.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, Sklep Internetowy w zależności od żądania Klienta naprawi lub wymieni Towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za Towar podlegający reklamacji w formie przelewu bankowego lub bonu rabatowego na kolejne zakupy. Decyzję o tym, w jakiej formie zostanie dokonany zwrot należności podejmuje Sklep Internetowy.
9.7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

10. Przedsprzedaż

10.1. Jeżeli zamówiony w ramach Przedsprzedaży Towar okaże się niedostępny, Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy wraz z obowiązkiem zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za towar.

11. Program lojalnościowy

11.1. Sklep Internetowy nagradza lojalność Klientów poprzez program lojalnościowy. Każdy Klient ma możliwość sprawdzenia stanu punktów otrzymanych za zakupy w zakładce Moje punkty lojalnościowe. Punkty przyznawane są w momencie, gdy status Zamówienia zmieni się na Wysłane, a odejmowane, gdy Klient anuluje dane zamówienie.

1 zł = 1 pkt. nagrody
1 pkt. nagrody = 5 gr zniżki

Minimalna kwota, do której może być użyty kupon lojalnościowy wynosi 20,00 zł.

12. Dane osobowe

11.1. Administratorem Sklepu Internetowego, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, jest firma Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.
11.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
11.3. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
11.5 Na stronie Sklepu Internetowego, podobnie jak inne podmioty, Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy
11.6 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
13.3 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://harro.pl. W przypadku Zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia.